Blog - AVXChange - Trao đổi video âm thanh

AVXChange Blog

AVXChange: Dẫn đầu cuộc cách mạng giải trí phân tán

Giới thiệu AVXChange là bước tiến hóa tiếp theo trong ngành công nghiệp ngang hàng (P2P) hiện tại và không thể phủ nhận là vượt trội so với các phương pháp phân phối tệp truyền thống, dẫn đến sự phát triển của nền tảng chia sẻ tệp P2P đầu tiên bù cho sở hữu trí tuệ...

Bản xem trước của AVXIP: Mạng P2P phân tán với các yếu tố của Blockchain và tiền điện tử

Với sự phổ biến ngày càng tăng và các ứng dụng tiên tiến của blockchain và tiền điện tử giữa các ngành công nghiệp khác nhau, AVXIP đã đáp ứng với một bước ngoặt mới trong ngành công nghiệp giải trí.   Năm 2008, AVXIP, một doanh nghiệp FinTech đã khái niệm hóa một...

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news, updates and EXCLUSIVE OFFERS from AVXChage.

Thnak you for subscribing AVXChange!

Share This